Leadership
Shri Ved Parkash Dudeja

Shri Ved Parkash Dudeja

Vice Chairman

RLDA

Phone: 23232854 Extn. No. 101
Shri PK  Agarwal

Shri PK Agarwal

Member/Revenue

RLDA

23232854 Extn. No. 102
Shri Anjani Kumar

Shri Anjani Kumar

Member/Projects

RLDA

23232854 Extn. No. 103
Shri R. K. Kashyap

Shri R. K. Kashyap

Member Business development

RLDA

23232854 Extn. No. 104
Tarun Kumar Goyal

Tarun Kumar Goyal

Member/Planning

RLDA

23232854 Extn. No. 105